NHNN Việt Nam chính thức có thêm Vụ Truyền thông

Tên tài khoản:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký.
Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Bạn đã quên mật khẩu?
22/02/2017 8:51:53 SA
BẢO TRỢ

NHNN Việt Nam chính thức có thêm Vụ Truyền thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (17/2/2017) và thay thế Nghị định số 156/2013/NĐ-CO ngày 11/11/2013 của Chính phủ.

Theo Nghị định này, NHNN là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

NHNN thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Chính phủ giao NHNN đảm nhận 36 nhiệm vụ cụ thể được ghi tại Nghị định này và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

So với quy định trước đây, NHNN Việt Nam được bổ sung thêm quyền hạn: Chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) TCTD; chấp thuận những thay đổi khác theo quy định của Luật các TCTD.

Bên cạnh đó, NHNN cũng có thêm nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của NHNN.

Liên quan đến việc thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước, Nghị định mới đã quy định cụ thể hơn. Theo đó NHNN thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại TCTD, tổ chức tài chính, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, được sử dụng vốn pháp định để góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của NHNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về cơ cấu tổ chức, Theo Nghị định 16, NHNN có 20đơn vị hành chính giúp Thống đốc NHNN thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chức năng ngân hàng trung ương, bao gồm các đơn vị sau: Vụ Chính sách tiền tệ; Vụ Quản lý ngoại hối; Vụ Thanh toán; Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; Vụ Dự báo, thống kê; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính; Vụ Kiểm toán nội bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Truyền thông; Văn phòng; Cục Công nghệ thông tin; Cục Phát hành và kho quỹ; Cục Quản trị; Sở Giao dịch; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh đó, có 6 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của NHNN, bao gồm: Viện Chiến lược ngân hàng; Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam; Thời báo Ngân hàng; Tạp chí Ngân hàng; Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng; Học viện Ngân hàng.

Như vậy, kể từ ngày 17/2/2017, trong cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam chính thức có thêm Vụ Truyền thông.
 
Theo TBNH
Chia sẻ
Từ khóa:

Bình luận bài viết

Bình luận mới

  • Gửi